Let op: Je maakt gebruik van een sterk verouderde webbrowser waardoor deze website mogelijk niet goed functioneert, stap nu over op een moderne webbrowser.

Jaarplan

Uitgangspunten Jaarplan 2021: Goede zorg voor mensen met dementie

In de regio Waardenland is de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en samenhang in de zorg voor mensen met dementie. Verwachte toename van het aantal mensen met dementie maakt duidelijk dat ook de komende jaren veel aandacht nodig is voor het verder werken aan optimale ketenzorg. De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040.

Het Deltaplan Dementie loopt af aan het einde van 2020. Gezien deze verwachte toename is ook na 2020 planmatige ontwikkeling van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, belangrijk.

Als voorlopige strategische doelen heeft VWS het volgende geformuleerd:

1. In 2025 heeft elk netwerk algemene informatie over dementie met regionale ‘wie, wat, waar’ beschikbaar voor professional en patiënt.

2. In 2025 werkt elk netwerk volgens de zorgstandaard dementie.

3. Vanaf 2030 werkt elk netwerk zelflerend met gegevens uit het register dementiezorg en –ondersteuning.

4. Vanaf 2030 is elk netwerk geborgd in de regio en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd, met structurele financiering.

De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie. Pijlers zijn persoonsgerichte en integrale dementie zorg voor personen met dementie en mantelzorgers, waarbij de zorg en ondersteuning stapsgewijs wordt geboden gedurende het hele ziektetraject en –beloop, afgestemd op de behoeftes van de personen met dementie en mantelzorgers. Er zijn 25 aanbevelingen opgesteld en kwaliteitsindicatoren die een belangrijke leidraad zullen vormen in het jaarplan 2020/2021

Het Jaarplan 2021 is opgesteld op basis van meerjarenbeleidsplan 2019-2021.

Het is besproken en geaccordeerd in werkgroep Ketenzorg dementie juli 2020.

De volgende onderdelen zijn uitgewerkt in een actieplan:

  1. Versterking organisatie van de ketenzorg en bevorderen ketensamenwerking
  2. Actualisatie en verbreden integraal Zorgpad
  3. Dementievriendelijke gemeenten
  4. Specifieke doelgroepen
  5. Ontwikkelen expertteam casemanagers dementie

Jaarplan


Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  p.pontier@drechtzorg.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl

Is onderdeel van de Stichting Drechtzorg
Bezoekadres: Karel Lotsyweg 6, 3318 AL  Dordrecht
Postadres: Postbus 444, 3300 AK Dordrecht
Telefoon: 078-6541407
E-mail: info@drechtzorg.nl
Internet: www.drechtzorg.nl