Jaarplan

Uitgangspunten Jaarplan 2022: De cliënt, mantelzorger en professional centraal! Samen voor de beste maatwerk zorg en ondersteuning

In de regio Waardenland is de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en samenhang in de zorg voor mensen met dementie. Verwachte toename van het aantal mensen met dementie maakt duidelijk dat ook de komende jaren veel aandacht nodig is voor het verder werken aan optimale ketenzorg. De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040.

Het Deltaplan Dementie loopt af aan het einde van 2020. Gezien deze verwachte toename is ook na 2020 planmatige ontwikkeling van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, belangrijk.

Als voorlopige strategische doelen heeft VWS het volgende geformuleerd:

1. In 2025 heeft elk netwerk algemene informatie over dementie met regionale ‘wie, wat, waar’ beschikbaar voor professional en patiënt.

2. In 2025 werkt elk netwerk volgens de zorgstandaard dementie.

3. Vanaf 2030 werkt elk netwerk zelflerend met gegevens uit het register dementiezorg en –ondersteuning.

4. Vanaf 2030 is elk netwerk geborgd in de regio en zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd, met structurele financiering.

De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door organisaties die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie. Pijlers zijn persoonsgerichte en integrale dementie zorg voor personen met dementie en mantelzorgers, waarbij de zorg en ondersteuning stapsgewijs wordt geboden gedurende het hele ziektetraject en –beloop, afgestemd op de behoeftes van de personen met dementie en mantelzorgers. Er zijn 25 aanbevelingen opgesteld en kwaliteitsindicatoren die een belangrijke leidraad zullen vormen in het jaarplan 2020/2021

Het Jaarplan 2022 is opgesteld op basis van meerjarenbeleidsplan 2022-2025.

Het is besproken en geaccordeerd in de stuurgroep Ketenzorg dementie in januari 2022.

Hier kunt u het Jaarplan 2022 downloaden:


Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl