Meerjarenbeleidsplan

In onze regio wordt al jaren gezamenlijk aan de verbetering van de zorg voor mensen met dementie gewerkt. Op alle onderdelen van de keten wordt samengewerkt en ingezet op ontwikkeling en verbetering. Het casemanagement heeft in onze regio een stevige positie verworven, gemeenten zetten er op in om dementievriendelijk te worden en zorgpartijen werken samen aan professionalisering en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hier vind u het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Jaarplan 2022.

In de regio Waardenland is de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en samenhang in de zorg voor mensen met dementie door de samenwerkingspartners in de Ketenzorg Dementie Waardenland volgens het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021. Meerjarenbeleidsplan oktober 2018 PDF

De verwachte toename van het aantal mensen met dementie maakt duidelijk dat ook de komende jaren veel aandacht nodig is voor het verder werken aan optimale ketenzorg. De (dubbele) vergrijzing in Nederland betekent een sterke toename van het aantal mensen met dementie. Er zijn nu 290.000 mensen met dementie in Nederland, dit aantal verdubbelt tot meer dan een half miljoen in 2040. Deze mensen zullen langer thuis zorg en ondersteuning krijgen. En een groot deel daarvan zijn mensen met een niet-Westerse achtergrond.

Dit nieuwe Meerjarenbeleidsplan geeft onze missie en visie weer en laat in grote lijnen zien waar we aan gaan werken de komende jaren. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners in de regio: gemeenten, ziekenhuizen, huisartsen, welzijnsorganisaties, Alzheimer NL, GGD, GGZ, etc. Samen met hen kunnen we werken aan onze doelstellingen en de gewenste resultaten bereiken.

In de visie van de Ketenzorg Dementie Waardenland is de begeleiding van mensen met dementie, familie en sociaal netwerk gericht op het zelf de regie houden over hun eigen leven en ondersteuning bieden bij het zelf oplossen van problemen. We gaan daarbij uit van een breed begrip van gezondheid en welbevinden.

Zorg en welzijn worden in deze visie geïntegreerd, naast de aandacht voor de ziekte. We gaan ons richten op wat er wel kan, wat helpt de mens met dementie om zich prettig te voelen/leefplezier te behouden.

Samen werken vanuit deze visie helpt om meer samenhang te bereiken in zorg en ondersteuning, zowel regionaal als lokaal en bij de ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeente. Dit bereiken we door:

  1. Flexibel inspelen op de beste zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun netwerk.
  2. Ontwikkeling en professionalisering van het onafhankelijk team van casemanagers met een eenduidige werkwijze, leren van elkaar en aansluiten bij de innovatieve mogelijkheden.
  3. Integraal samenwerken en organiseren van dementiegericht aanbod en kennisdeling, met de netwerkpartners van de diverse domeinen (zorg, welzijn en medisch) in onze regio.

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl