Palliatieve zorg en dementie

Het beleid in Nederland is erop gericht dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen als zij ouder worden. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Dat betekent dat mensen met dementie niet meer of in een later stadium van hun ziekte naar een intramurale setting zullen verhuizen en dat de zorg voor deze groep zich voor een belangrijk deel gaat verplaatsen van intramuraal naar extramuraal. Zorgverleners in de eerste lijn zullen goed moeten samenwerken om optimaal te voorzien in de vaak complexe zorgbehoefte van deze groep. Een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met dementie is adequate signalering van problemen en proactieve zorgplanning, dat wil zeggen het tijdig signaleren en bespreken van zorgbehoeften en voorkeuren van de cliënt en zijn of haar mantelzorgers.

Wilt u meer weten over palliatieve zorg en dementie? kijkt dan op de website van Palliatieve Zorg Waardenland of neem contact op met Johanna Kleingeld: 06-30 28 56 53 of per e-mail via: j.kleingeld@drechtzorg.nl

Ketenzorg Dementie Waardenland
Coordinator ketenzorg dementie Paula Pontier
06-20174387

E-mail:  ketenzorgdementiewaardenland@rivas.nl
Internet: www.ketenzorgdementiewaardenland.nl